AKKATOĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

TANIMLAR

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikte Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Açık Rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kişisel Veri Sahibi  Kişisel Verisi İşlenen Kişi

Kişisel Verinin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kurul  Kişisel Verileri Koruma Kurulu    

Politika  Akkatoğlu Demir Çelik Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli/belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

BÖLÜM  

GİRİŞ 

Bu politikanın temel amacı, Akkatoğlu Demir Çelik Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen hususlar konusunda açıklamalarda bulunmak; bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, nakliyecilerimiz, ziyaretçilerimiz, şirket yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkili kişileri başta olmak üzere şirketimiz tarafından işlenen veriler hakkında bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Daha açık bir ifadeyle; şirketimizin politikası güven ve şeffaflık üzerine kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca; kişisel veri sahibi olan herkes kendisiyle ilgili bu verilerin korunmasını ya da bu verilerin yok edilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu bir anayasal haktır. Bu nedenle şirketimiz; kişisel verilerin korunması konusunda işbu politika ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, nakliyecilerimizin, ziyaretçilerimizin, şirket yetkililerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermeyi ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında; ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için şirketimiz gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bu politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketimizin benimsediği temel ilkeler şu şekildedir; 

Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 

Kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma, 

Kişisel verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

Kişisel verilerinizi işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar tutma, 

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

Kişisel verilerinizin muhafazası için gerekli tedbirleri alma, 

Kişisel verilerinizi işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 

POLİTİKANIN AMACI 

Siz değerli müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, nakliyecilerimiz, ziyaretçilerimiz, şirket yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkili kişiler olarak internet sitemize girişlerinizde, cv gönderimlerinizde ve diğer yollarla bizimle kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Bu politika; verilerinizin toplama yöntemleri, hangi amaçla kullanıldığı, ne kadar süre ile tarafımızda tutulduğu, tarafımızın yükümlülükleri, haklarınız, kişisel verilerin aktarım süreçleri, verilerinizin anonimleştirilmesi, silinmesi, korunması gibi konular hakkında bilgi vermektedir. Bu politikanın temel amacı; Akkatoğlu Demir Çelik Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi ailesi olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile gizlilik esaslarına dayalı korumaya alındığını ve güven altında bulunduğu siz veri sahiplerine bildirmektir. Kısacası; bu politika, kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır. İşbu politikanın onaylanması ile birlikte açık rıza göstermeniz kabul edilmektedir. 

1.3.KAPSAM 

Bu politika; mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirketimizin idarecilerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkili kişilerinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Yukarıda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imha edilmesi konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, şirketimiz yürürlükteki ilgili yasal düzenlemeleri, mevzuatları ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarını uygulayacaktır.   İşbu Politika ile ilgili mevzuatın uyuşmadığı kısımların olması halinde, yürürlükte bulunan politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların şirketimizin uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

1.5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika …./12/2019 tarihlidir. Politikanın tamamının ya da belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda politikanın yürürlük tarihi de güncellenecektir.

Politika şirketimizin internet sitesinde (bu kısma bizi şirketinizin politikasına götürecek web sayfa adresi yazılacaktır.) yayımlanır. Kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

BÖLÜM 

2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Akkatoğlu Demir Çelik, KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verileri işlemekte, işlemiş olduğu bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için idari ve teknik tedbirleri sağlamaya yönelik tüm önlemleri almakta ve bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ya da yaptırmaktadır. 

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Akkatoğlu Demir Çelik, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu konu şirketimizin öncelikleri arasında yer aldığından; bu konuda en üst düzeyde gerekli dikkat ve özeni göstermektedir. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ile teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlara, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlemeyeceklerini, başkasına açıklayamayacağı, aktarmayacağını ve işleme amacı dışında kullanamayacağı, bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirici eğitimler verilmiştir. Bu doğrultuda kendilerinden taahhütler ve muvafakatler alınmaktadır. 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle ya da yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, işlenmesini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için teknolojik imkânlar dahilinde teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak; kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu şirketimizin nakliyeci gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir. 

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını, sınıflandırılmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ile teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta ya da yaptırmaktadır. Alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde bu durum en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirilecektir.

Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. 

Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’na uygun olarak gerekli imkanları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Akkatoğlu Demir Çelik, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’ya uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlindeAkkatoğlu Demir Çelik tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret uygulanabilecektir. Kişisel veri sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu gereğince; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 

KVK Kanunu’nda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ’’buraya bizi şirketin başvuru formuna götürecek web adresi yazılacak’’ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘’bu bölüme şirketin fiziki adresi yazılacaktır’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir.  Dilerseniz; noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da ilgili formu ‘’buraya şirketimizin kep adresi yazılacaktır’’ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine, ayrımcılığa ya da onları küçük düşürücü bir olaya sebep olma riski nedeniyle özel önem vermiştir. 

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında büyük önem ve özen gösterilmektedir. 

KVK Kanunu’nda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; buraya bizi şirketin başvuru formuna götürecek web adresi yazılacak adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘’bu bölüme şirketin fiziki adresi yazılacaktır’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir.  Dilerseniz; noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da ilgili formu ‘’buraya şirketimizin kep adresi yazılacaktır’’ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

2.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 

Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, ne kadar süre ile şirketimiz bünyesinde tutulacağı, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. 

Anayasa ile birlikte; herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı elde edilmiştir. Bu hakkın uzantısı olarak; KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

BÖLÜM 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz, Anayasa’ya ve KVK Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri şirket bünyesinde muhafaza etmektedir. 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. 

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Akkatoğlu Demir Çelik; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerine özen göstermekte, kişisel verileri amacı dışında kullanmamaktadır. 

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda; gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Akkatoğlu Demir Çelik, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemektedir. Belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ya da ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini belirlemekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi ya da işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME 

Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın çizmiş olduğu çerçeveye bağlı kalabilir ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa uyarınca; kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde ya da kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde ya da kişinin açık rızasıyla işlemektedir. 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin hukuki dayanağıdır. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. 

(i)Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri kişisel veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır. 

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

Örnek: İş kazası yapan bir çalışanın iletişim bilgilerinin yakınlarına ulaşmak amacıyla kullanılması 

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine, ayrımcılığa ya da onları küçük düşürücü bir olaya sebep olma riski nedeniyle özel önem vermiştir. Bu tür kişisel veriler ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ olarak adlandırılmaktadır. Şirketimiz, bu tür verilere hassasiyetle yaklaşmaktadır.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

3.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Buna göre;

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; 

         Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

        Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

        Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

         Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

         Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

           Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını işbu politika ile kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirketimiz, KVK Kanunu’na uygun olarak politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir: 

• Şirketimizin iş ortaklarına, 

• Şirketimizin tedarikçilerine, 

• Şirketimizin nakliyecilerine,

• Şirketimizin müşterilerine, 

• Şirketimizin hissedarlarına, 

• Şirket yetkililerine, 

• Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere ya da yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

3.5. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 

Akkatoğlu Demir Çelik, tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla; şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Güvenlik kameraları kullanılması yoluyla şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. 

Bu kapsamda şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir. 

Şirketimizin bina ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın görüntü kayıtları alınmaktadır. 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin, nakliyecilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlar taşımaktadır. 

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır.

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, şirketimiz binalarında ve tesislerinde misafir/çalışan giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

3.6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

• Şirketimizin; mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, nakliyecilerimizin, tedarikçilerimizin olan ilişkilerin yönetimi

• Ticari faaliyet süreçlerinin izlenmesi, yönetilmesi ve analizi,

• Şirketimizin personel temin ve kariyer değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Şirketimizin hukuk işlerinin icrası/takibi 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 • Talep ve şikayet yönetimi gibi amaçlarla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 

Akkatoğlu Demir, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda şirketimize atfen yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir